organisatie & ANBI

Stichting Grote Kerk Naarden werd in 1993 opgericht. Voor een symbolisch bedrag verkreeg zij de Grote Kerk in erfpacht van de toenmalige Hervormde Gemeente te Naarden en werd daarmee verantwoordelijk voor het monumentale kerkgebouw. Stichting Grote Kerk Naarden zorgt voor de instandhouding van de monumentale Grote Kerk Naarden en houdt het monument toegankelijk als centrum voor cultuur en samenleving. 

C o m m i s s i e s

Onder Stichting Grote Kerk Naarden vallen twee commissies. De Orgelcommissie is verantwoordelijk voor de instandhouding van de drie orgels in de kerk. Deze commissie bestaat uit Daan Asser (voorzitter bestuur) en Wybe Kooijmans (organist). De Commissie Orgelconcerten is organisator van orgelconcerten en concerten voor bijzondere gelegenheden. Deze commissie bestaat uit Henk Eijlers (voorzitter), Wybe Kooijmans (organist) en Jan van Tuin, Henk Smits (leden).

V r i j w i l l i g e r s

De stichting telt ca. 65 vrijwilligers, verdeeld in drie teams: het A-Team (Activiteiten), B-Team (Bezoekers) en C-Team (Concerten).

A N B I  G e g e v e n s
S t i c h t i n g  G r o t e  K e r k  N a a r d e n

Naam: Stichting Grote Kerk Naarden

RSIN-Nummer: 802498516

Bezoekadres: Grote Kerk Naarden: Marktstraat 13, 1411 CX Naarden

Post- en bezoekadres Stichting Grote Kerk Naarden: St. Annastraat 5, 1411 PE, Naarden

Doelstelling: Instandhouding Grote Kerk Naarden.

Beleid: Ons beleid is om het monumentale kerkgebouw in uitstekende conditie te houden en daarbij uiterste zorgvuldigheid te betrachten met betrekking tot de monumentale aspecten van het gebouw. Wij hebben daartoe de assistentie van één van de beste monumenten-architecten van Nederland. De subsidies en giften die wij ontvangen, zijn helaas verre van toereikend om in de financiering van het onderhoud te voorzien. Daarom stellen wij het kerkgebouw ter beschikking voor bijeenkomsten en evenementen die qua kwaliteit van uitvoering passend zijn. De kerk wordt gebruikt door de Protestantse Gemeente te Naarden voor de zondagse erediensten en verhuurd aan derden ten behoeve van samenkomsten op het gebied van cultuur en samenleving. Het gebouw wordt tentoongesteld voor het toerisme en educatieve doeleinden. Werkzaamheden aan het gebouw ten behoeve van de instandhouding worden uitgevoerd door daartoe opgeleide en bevoegde vakmensen. Wij werken samen met professionele organisaties voor monumentenbehoud en instandhouding, de Gemeente, de Provincie en de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. Voorts benaderen wij overheids- en particuliere fondsen voor het verkrijgen van extra gelden ten behoeve van de instandhouding van het gebouw.

Bestuur: Het bestuur bestaat uit Evert Verhulp (voorzitter), Frans Pigeaud (penningmeester), Hélène Keurentjes – van Melle (secretaris), Bob Custers en Trude Schermer (leden).

Directie en medewerkers: Per 1 maart a.s. is Ellen Snoep benoemd tot directeur van de stichting. Zij wordt ondersteund door Paul de Vos (administrateur) en Eveline ter Veer (office manager). Angela Mast (producer) en Olav Westerink (coördinator) zijn op projectbasis verbonden aan de stichting.

Beloningsbeleid: Bestuurs- en commissieleden bekleden allen een onbezoldigde functie. Directie en medewerkers krijgen een salaris toebedeeld. Vrijwilligers ontvangen een bescheiden vergoeding.

Jaarverslag en financiële verantwoording: Elk voorjaar verschijnt het jaarverslag met jaarrekening van Stichting Grote Kerk Naarden. Klik hier voor de jaarrekening. De jaarrekening wordt door Accountantskantoor PWC gecontroleerd en geeft een beoordelingsverklaring. 

A N B I  G e g e v e n s
Ve r e n i g i n g  V r i e n d e n  v a n  d e  G r o t e  K e r k  N a a r d e n

Naam: Vereniging Vrienden van de Grote Kerk Naarden

RSIN-Nummer: 816602244

Post- en bezoekadres: Vereniging Vrienden van de Grote Kerk Naarden: St. Annastraat 5, 1411 PE, Naarden

Doelstelling: Het werven van fondsen ten behoeve van het onderhoud van de kerk en ten behoeve van het realiseren van projecten in het kerkgebouw, die buiten de financiële middelen van de Stichting Grote Kerk Naarden vallen. Het creëren van een breed draagvlak voor het bijzondere cultuurmonument.

Beleid: Financiële ondersteuning aan onderhoud en projecten, zoals de aanleg van een invalidentoilet, de aanschaf van een rijdende winkelbalie ten behoeve van het toerisme en de restauratie van de diakenen-borden. Publicatie van informatiefolders over het monument. Klik hier voor de jaarcijfers.

Bestuur en ledenadministrateur: Diederick Bonnerman (voorzitter) Philip Jonckheer (penningmeester) Lieneke Tönjann-Wijnia (secretaris) Robbert Belle en Willem van Eeghen (leden). De ledenadministratie wordt uitgevoerd door vrijwilliger Christien van Oostveen.

Beloningsbeleid: Bestuursleden bekleden allen een onbezoldigde functie.

16