interieur

Het Tongewelf

H e t  t o n g e w e l f

Pas tussen 1510 en 1518 is het eikenhouten tongewelf aangebracht binnen de driehoek van de kapconstructie. Tegelijkertijd werden de gewelfvlakken tussen de balken beschilderd met scènes uit het Nieuwe en het Oude Testament. Ook werden langs de randen en op de trekbalken symbolen aangebracht die verwijzen naar de sponsors. E.e.a. gebeurde in meer kerken, maar slechts de schilderingen in Naarden zijn vrijwel compleet bewaard gebleven. Dat maakt de Grote Kerk tot een monument van uitzonderlijke klasse.

Naar de Tongewelfschilderingen

Sint Christoffel

S i n t  C h r i s t o f f e l

In de noorderzijbeuk, tegen de torenwand, staat een afbeelding van de Heilige Christophorus, de Christusdrager. Hij beschermt de gelovige tegen een onverwachte dood. Daarom werden de kinderen gedoopt onder Christoffel. Hij is ook de beschermheilige van de reizigers. Het is de enige muurschildering die in de kerk is aangetroffen. Zodra de kerk overging in protestantse handen verdween hij onder een laag kalk. Daar heeft de kwaliteit zeer van geleden.

photos50
Het koorhek

K o o r h e k

Het koorhek (1531) geldt als een van de oudste koorhekken van Nederland waarin naast gotische ook stijlelementen uit de vroeg-renaissance voorkomen: het snijwerk met de portretten in de fries. Aan de voorkant betreft het portretten van toenmalige bestuurders. De tweede van rechts is Karel V. Diens keizerlijk wapen, omgeven door de keten van het Gulden Vlies en geflankeerd door de zuilen van Hercules met zijn devies “plus Ultra” bekroont het koorhek. De 32 balusters zijn alle verschillend met uitbundig snijwerk.

Grafzerken

G r a f z e r k e n

De Grote Kerk bevat veel fraaie grafzerken. Begraven in de kerk was kostbaar. De fraaiste, van de rijkste mensen, bevinden zich in het koor, die van de minder welgestelden elders in de kerk. De armen werden begraven op het kerkhof rond de kerk. Bij decreet van de Bataafse Republiek (1798) zijn alle familiewapens onherkenbaar gemaakt. In de eenvoudiger zerken zijn de zgn. huismerken bewaard.

Meubilair

M e u b i l a i r

De ruimte rond de 17de-eeuwse preekstoel heet de dooptuin. Om de zware Statenbijbel te kunnen dragen is de preekstoel voorzien van een zware koperen lezenaar. Daarnaast een zandloper. Een tweede lezenaar staat op het doophek. De oorspronkelijke, laatgotische kansel – een van de acht die in Nederland nog over zijn! – staat nu in het koor. Voorts zijn er diverse herenbanken, deels met lofwerk in de fries. In het schip en het koor hangen mooie lichtkronen. De oudste is van 1621 en hangt onder het grote orgel.